Blogs


Welkom op mijn blog pagina

BREAKING NEWS 13-07-2016 - Wettelijk beschermde titel voor mediators op komst -

Er komt een openbaar register voor mediators om het gebruik van mediation als methode van geschiloplossing te stimuleren. Mediators die staan ingeschreven, mogen de wettelijk beschermde titel ‘be?digd mediator’ dragen. Voor registratie gelden straks uniforme eisen aan opleiding en ervaring. Deze mediators moeten een eed afleggen voor de rechtbank. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd.

Het register biedt betere waarborgen aan degenen die gebruik willen maken van mediation. In één oogopslag is te zien of iemand die mediationdiensten aanbiedt, beschikt over voldoende kennis en ervaring. Het zorgt voor meer zekerheid over het professionele verloop en (daarmee) de slagingskans van een mediation. Een register voor mediators is ook om andere redenen wenselijk. Door toename van het aantal mediators, de verschillende bestaande registraties en eisen voor inschrijving, zowel bij de raad voor rechtsbijstand als bij andere (particuliere) organisaties, bestaat er momenteel geen eenduidig beeld van kwaliteit en integriteit van mediators.
Eén wettelijk gereguleerde registratie geeft meer duidelijkheid en bevordert de kwaliteit en integriteit van mediators en hun dienstverlening omdat ingeschreven mediators allemaal aan dezelfde eisen voldoen.

Het wetsvoorstel laat wel ruimte aan degenen die niet staan ingeschreven het vak van mediator uit te oefenen. Ook mogen private organisaties een eigen register blijven voeren. Maar alleen degenen die in het wettelijke register zijn ingeschreven mogen zich “beëdigd mediator” noemen.

De bevordering van de inzet van mediation is niet alleen van belang omdat het bijdraagt aan dejuridisering van geschillen. In mediation zijn partijen persoonlijk betrokken bij het vinden van een oplossing voor hun geschil. Dit leidt vaak tot een bevredigende en duurzame oplossing waardoor een beroep op de rechter in veel gevallen niet meer nodig is. Met mediation bestaan in de praktijk al veel goede ervaringen, onder meer dankzij initiatieven vanuit de markt en actief overheidsbeleid tot het stimuleren van mediation. ‘Met de in het wetsvoorstel opgenomen maatregelen wordt, gelet op de positieve ervaringen met mediation, beoogd het gebruik van dit instrument verder te stimuleren’, aldus Van der Steur.

Een andere maatregel is de invoering van een vorm van wettelijk geregelde tuchtrechtrechtspraak om de kwaliteit en integriteit van beëdigde mediators te kunnen handhaven. Alleen een register is daarvoor niet voldoende. Als be?digde mediators zich niet aan de beroepsnormen houden of als hun dienstverlening onder de maat is, moeten maatregelen kunnen worden opgelegd. Zo kunnen zij - als zwaarste straf - uit het register worden geschrapt.

Ook wil de bewindsman het gebruik van mediation in het burgerlijk recht en het bestuursrecht bevorderen. Dat kan door in civielrechtelijke zaken te bepalen dat de verjaringstermijn van een vordering wordt gestuit door de aanvang van een mediation onder leiding van een beëdigd mediator. Daarnaast maakt Van der Steur mogelijk dat een beëdigd mediator de rechter kan vragen een beslissing te nemen over een deelgeschil als partijen tijdens een mediation dat willen. Verder wordt nadrukkelijk bepaald dat de rechter in een civiele procedure partijen op elk moment naar een mediator kan verwijzen. Partijen blijven te allen tijde vrij in hun keuze om mediation in te zetten als vorm van geschiloplossing; van verplichte mediation is geen sprake.
Tot slot is het wenselijk dat, waar mogelijk, ook bestuursorganen nog vaker gebruik maken van mediation als een burger een geschil met hen heeft. Het wetsvoorstel bevat daarom enkele bepalingen om bestuursorganen te stimuleren vaker mediation in te zetten. Dit sluit goed aan bij eerdere ontwikkelingen, waarbij bestuursorganen al succesvolle methoden van (vroegtijdig) contact met de burger inzetten voor het voorkomen en beslechten van geschillen.

Met dit wetsvoorstel wordt invulling gegeven aan het voornemen van de minister wetgeving in procedure te brengen ter vervanging van de initiatiefwetsvoorstellen die eerder bij de Tweede Kamer werden ingediend met het oog op bevordering van mediation als methode voor geschiloplossing.

Hans Nadorp MRICS

41 nieuwe leden RICS Nederland

19-05-2016


Nederlandse afdeling van de Royal Institute of Chartered Surveyors, RICS Nederland, verwelkomt 41 nieuwe leden, die voortaan de titel MRICS (Member of RICS) mogen voeren.


In totaal kwamen 62 kandidaten op, waarvan 21 niet voor toelating in aanmerking kwamen. Het ledenbestand van RICS Nederland komt voor het eerst boven de 750.

De 62 kandidaten kwamen op voor hun proeve van bekwaamheid in verschillende vakgebieden. Kandidaat-leden dienen te voldoen aan stringente criteria, waarna zij zich onder begeleiding van een RICS lid (counsellor) voorbereiden op het final assessment. De kandidaat-leden worden uitvoerig getoetst op hun deskundigheid en vakbekwaamheid. Ook zijn zij getoetst op ethische principes, de toepassing van de RICS gedragscode en het nemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De nieuwe leden zijn: Frederik Abbink (Van Beusekom), Marcel Arendsen (Brecheisen Makelaars), Marco Arens (M. Arens Vastgoed), Farid Azarkan, Herman van den Berg (DTZ Zadelhoff), Christian van der Blonk (Stadkwadraat), Sander Breugelmans (Prologis), Bjørn Brink (CBRE), René van Bruggen (RSM Evaluent), Erwin d’Hollosy (EDH Investments), Edwin Doets (Kuijs Reinder Kakes), Piet Hein Erdman (Jones Lang LaSalle), Wouter ter Hart (Royal Haskoning), Bas Heijman (Verschuuren en Schreppers Bedrijfsmakelaars), Niels Heijndijk (FGH Bank), Hans Hinfelaar (Cushman & Wakefield), Jan van den Hogen (Deka Immobilien), Michele Kalverla (MVGM Vastgoedtaxaties), Ronald Koemans (Colliers International), Rob de Koning (DTZ adelhoff), Chris Lanting (Strijbosch Thunnissen Makelaars), Sander Louwerse (de Taxatie Expert), Hanna Merks (Ymere),

Hans Nadorp (Jansen Nadorp Weatherall),

Wiljan van Oorschot (FGH Bank), Peter Paulides (RBMT Bedrijfsmakelaars & Taxateurs), Susan Perdijk (FRIS Bedrijfsmakelaars), Arjan Rens (HRS Bedrijfsmakelaars), Sjoerd Roelofs (Strijbosch Thunissen Bedrijfsmakelaardij), Peter Sagius (OVG Real Estate), Nikki Schuermans (CBRE), Ivar Sikkel (DTZ Zadelhoff), Carl Smeets (BPD Ontwikkeling), Constantin Sorlescu (European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles), Tom-Peter Twigt (Colliers International), Stefan van Uffelen (CBRE), Martin Verheijen (gemeente Katwijk), Katja Verheul (LAM ERA makelaars), Maarten van der Vleuten (Van den Berk & Kerkhof Makelaars & Taxateurs), Henny van Woerkom (CBRE Global Investors), Ronald van der Zalm (Cushman & Wakefield).


Hans Nadorp MRICS RM RT

Is een van de nieuwe professionele leden van het Royal Institution of Chartered Surveyors die gisteren formeel zijn benoemd. Zij mogen nu MRICS achter hun naam voeren.

Het gaat om kandidaat-leden die met goed gevolg het zogeheten final assessment hebben afgelegd. Bij deze proeve van bekwaamheid wordt niet alleen vakdeskundigheid getest, maar ook gekeken of kandidaten de ethische principes van RICS kunnen toepassen in hun werk.

Als toonaangevende instituut voor vastgoedprofessionals met 120.000 leden wereldwijd, bevordert RICS, in het algemeen belang, het integer en professioneel handelen van haar leden door middel van normen voor opleidingen, beroepsuitoefening en gedragscodes, die worden gehandhaafd door onafhankelijk tuchtrecht.

U vindt verder informatie over Hans Nadorp op: www.linkedin.com/in/hansnadorp


Vastgoed en mediation in Nederland, maakt onbekend onbemind?

Vastgoed is onlosmakelijk verbonden met onze samenleving, of het nu gaat om woningen, winkels of kantoren. De vastgoedsector is enorm in beweging en staat voor complexe uitdagingen. Verschillen van inzicht ontstaan dagelijks. Deze verschillen worden al snel geschillen en vervolgens conflicten.

Hoe gaat de vastgoedsector om met conflicten?
In de vastgoedsector heeft men over het algemeen de gewoonte om, zonder na te denken of er nog een oplossing is, direct een advocaat in te schakelen om als eerste een slag uit te delen. Het gaat dan al niet meer over de werkelijke inhoud van het meestal nog oplosbare probleem. Het meningsverschil is in hoog tempo geëscaleerd tot een onplezierig conflict. Het vervolg is meestal een lange en kostbare procedure bij de rechter. De uitslag is meestal zwart-wit, gelijk of ongelijk, ander smaken zijn er niet. De onderlinge relaties zijn meestal blijvend verwoest. Uiteindelijk lijken er alleen verliezers te zijn.

Met mediation kan dit anders
Mediation is een bijzonder specialisme en vaak hét middel om uiteindelijk in goed overleg en met behoud van de relatie tot een oplossing te komen. Als partijen eenmaal willen meepraten over hun eigen oplossing, zijn goede oplossingen al vaak snel in zicht.

Wat is mediation
Volgens Prof. A.F.M. Brenninkmeijer is mediation is een bijzondere vorm van bemiddeling in conflicten waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen.

Wat is een mediator
Een mediator is dé specialist in het begeleiden van gesprekken en onderhandelingen. De mediator is onafhankelijk, neutraal en handelt voortvarend. Hij oordeelt niet maar helpt partijen hun eigen oplossing te vinden.
Mediator is geen beschermde titel, iedereen mag zich zo noemen. Een professionele mediator is echter ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Deze MfN-registermediator voldoet aan strenge toelatingseisen, heeft een gedegen opleiding gevolgd, zowel een theorie- als een praktijkexamen afgelegd en werkt onder de in het mediationregelement en de gedragsregels vastgelegde condities. Deze mediator valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak en houdt de kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continue op peil.

Hoe werkt mediation
• Schriftelijke vastlegging
Iedere mediation begint met een schriftelijke vastlegging waarin partijen en de mediator zich verbinden tot vertrouwelijkheid. Dit betekent dat tijdens de mediation in alle openheid informatie kan worden uitgewisseld en voorstellen kunnen worden besproken. De inhoud van die besprekingen is vertrouwelijk. Tenzij alle bij de mediation betrokken partijen het met openbaarmaking eens zijn, mag van de inhoud van de besprekingen geen enkele mededeling aan de rechter of derden worden gedaan.
• Voorbereiding
In een plenaire bijeenkomst doet elk der partijen (of desgewenst diens adviseur/gemachtigde/advocaat) kort het verhaal. Wat is het probleem en de oorzaak daarvan? Welke mogelijke oplossingen zijn er? In welk stadium bevindt het geschil zich? Wordt er al geprocedeerd? Welke kosten zijn er al gemaakt en welke kosten zijn te verwachten als tijdens de mediation geen oplossing wordt bereikt?
• Inventariseren
De mediator achterhaalt vervolgens in een plenaire sessie, dan wel in gesprekken met elk der partijen afzonderlijk (caucus) wat de achterliggende zorgen, wensen en belangen van partijen zijn. Wat is het alternatief als er geen oplossing wordt bereikt en hoe verhoudt zich dat tot het best haalbare resultaat van de mediation? De mediator laat aan partijen over aan welke criteria een oplossing dient te voldoen en laat hen zoeken naar de oplossingsrichtingen.
• Onderhandelen
Uit alle oplossingsrichtingen bepalen partijen welke het meest tegemoet komen aan de eerder in beeld gebrachte belangen. Als zij serieus een pragmatische oplossing willen bereiken, worden de contouren van de oplossing in dit stadium zichtbaar en wordt in verdere gesprekken een oplossing bereikt. Het resultaat van de mediation, de oplossing van het conflict, wordt in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd die door beide partijen wordt ondertekend. Hiermee is de mediation beëindigd. Alles wat in de mediation is besproken blijft vertrouwelijk.
Partijen zijn niet verplicht alle stadia te doorlopen. Zij mogen zich op elk gewenst moment uit de mediation terugtrekken zolang de handtekeningen niet onder de vaststellingsovereenkomst zijn gezet. De mediator mag dit ook. Een beëindiging wordt door de mediator, zonder opgaaf van redenen, schriftelijk aan partijen bevestigd.

Mediation is succesvol
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) deed een onderzoek naar mediation. Uit de zogeheten ‘Mediation Monitor 2005 – 2008’ blijkt dat mediation steeds vaker wordt ingezet, en dat de meer dan de helft van de conflicten naar tevredenheid worden opgelost zonder tussenkomst van de rechter.
In 2008 werden 6207 gerechtelijke zaken doorverwezen naar een mediator. Van de zaken die via de rechter werden doorverwezen leidden 52% van de mediations tot een volledige overeenstemming. Van de betrokkenen was 49% tevreden tot zeer tevreden over de uitkomst. Van de zaken die via het Juridisch Loket werden doorverwezen werd in 73% van de mediations volledige overeenstemming bereikt en 78% van de mensen was tevreden tot zeer tevreden over de uitkomst.

De voordelen van mediation kort samengevat
• Laagdrempelig;
• Vrijwillig en vrijblijvend totdat de vaststellingsovereenkomst wordt getekend;
• Partijen zijn zelf actief betrokken en houden de eigen oplossing zelf in de hand;
• Meer ruimte voor creatieve oplossingen;
• Vinden van duurzame oplossing, die voor beide partijen aanvaardbaar is, staat voorop;
• Relatie tussen de partijen verbetert;
• Vrijwel altijd sneller en goedkoper dan een rechtszaak.

Conclusie
Uit de samenvatting van de argumenten hierboven blijkt dat mediation grote voordelen ten opzichte van rechtspraak heeft bij het oplossen van conflicten. Doordat dit in de vastgoedsector nog vrijwel onbekend is wordt er nog nauwelijks gebruik van gemaakt.
Als Vastgoedmediator is er nog veel aan voorlichting te doen.
Vastgoed en mediation in Nederland, maakt onbekend onbemind? Jazeker!


Curriculum
Lidmaatschappen
Blogs
Disclaimer
Contact