Disclaimer

Disclaimer
Deze gebruiksvoorwaarden (ook wel: Disclaimer) zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de Website van HansNadorp.nl, alsmede op de op of via de Website aan u ter beschikking gestelde Informatie, aanbevelingen, prospectussen en/of diensten.

Door het gebruik van de Website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van de Disclaimer. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de Website wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene Informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. HansNadorp.nl is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid te gebruiken) van de Website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie. HansNadorp.nl is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen " maar niet beperkt tot " schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere Websites
De Website bevat links naar externe internetpagina's. HansNadorp.nl is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze Website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze Website.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de Informatie bij HansNadorp.nl.

Bezoekers mogen de Website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HansNadorp.nl.

Privacy
U kunt via de startpagina op de website van HansNadiorp.nl doorlinken naar de website van Nadorp Mediation bv (www.nadorp-mediation.nl), HN Registermakelaar én Taxateur bv (HNmakelaar.nl) en naar Dé Mediatoropleiders BV (demediatoropleiders.nl). HansNadorp.nl respecteert de privacy van alle gebruikers en verwerkt derhalve geen cookies. Op de drie bovengenoemde websites vindt u, een op het individuele bedrijf aangepaste, disclaimer en een privacy verklaring die in overeenstemming zijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.
Curriculum
Lidmaatschappen
Blogs
Disclaimer
Contact